Zawiadomie Prokuratury Rejonowej w Opolu w sprawie PR 2 Ds.1414.2018

Prokuratura Rejonowa w Opolu

na podstawie art. 131 § 2 Kodeksu postępowania karnego

ZAWIADAMIA

  • iż zawieszone postępowanie tutejszej Prokuratury o sygn. akt PR 2 Ds. 1414.2018/zaw zostało podjęte postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r.,
  • iż postępowanie tutejszej Prokuratury o sygn. akt PR 2 Ds. 289.2021 prowadzone sprawie zaistniałych w okresie od dnia 08 września 2016 r. do dnia 30 stycznia 2018 r. w Opolu i innych miejscowościach województwa: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego oszustw na szkodę szeregu podmiotów gospodarczych polegających na wprowadzeniu w błąd przedstawicieli tychże firm, co do zamiaru wywiązania się z postanowień zawartej umowy ustnej i zrealizowania usługi budowlanej w postaci położenia nawierzchni asfaltowej i nie przekazania informacji, że wykonawca usługi nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT, wystawiając na okoliczność wykonanych usług podrobione faktury VAT poświadczające nieprawdę w zakresie okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnych o charakterze podatkowym i ich zwrotu, tj. o czyn z art. art. 270 a § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk przy zast. art. 11 § 2 kk co do czynów opisanych w pkt.: od 1 do 3, od 5 do 35, od 37 do 91 oraz od 93 do 117 - zostało umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk, tj. wobec stwierdzenia, iż ww. czyny nie zawierają znamion czynu zabronionego, natomiast co do czynów opisanych w punktach: 4, 36 i 92 - zostało umorzone na podstawie art. 17 §1 pkt 11 kpk, tj. wobec stwierdzenia, iż zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.

POUCZENIE

1. Na postanowienie o umorzeniu dochodzenia przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 k.p.k., art. 325a § 2 k.p.k. oraz 465 § 2 k.p.k.):

  • stronom;
  • instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o
  • przestępstwie;
  • osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

2. Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

3. Jeżeli ponownie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia postanowienie to podlega zaskarżeniu do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienie przewidziane w art. 306 § 1 i § la k.p.k., może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 § 2 k.p.k.). Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55-§ 3 k.p.k.).

4. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1 k.p.k., przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § Ib k.p.k.).

5. W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a k.p.k.).

6. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne ( art. 122§ 1 i 2 k.p.k. i art. 460 k.p.k.),

7. Na postanowienie w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania służy pokrzywdzonym zażalenie w terminie zawitym 7 dni od daty od daty otrzymania postanowienia, a wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122§1 i 2 kpk, art. 460 kpk). Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie,

8. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania oraz o umorzeniu dochodzenia zostanie doręczone stronom postępowania, które w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia zwrócą się do tut. jednostki Prokuratury o doręczenie postanowienia (art. 131 § 3 k.p.k.)

Osoby pokrzywdzone w powyższej sprawie mogą potwierdzić swój status w sekretariacie 4 Ds. Prokuratury Rejonowej w Opolu- tel. 77 400 12 57.