Komunikat Prokuratury Rejonowej w Brzegu w sprawie PR 1 Ds. 482.2020

Prokuratura Rejonowa w Brzegu

Na podstawie art.131 § 2 Kodeksu postępowania karnego  i art.13 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo Prasowe

Z A W I A D A M I A,

że postępowanie tutejszej Prokuratury o sygnaturze akt PR 1 Ds. 482.2020 w sprawie doprowadzenia w okresie od 3 marca 2020 do dnia 5 marca 2020 r. w Brzegu woj. opolskie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 1539 darczyńców  poprzez wprowadzenie w błąd w trakcie prowadzenia zbiórki charytatywnej oznaczonej symbolem „h6vbf”na stronie internetowej zrzutka.pl, co do rzeczywistego stanu zdrowia Jakuba Bronowickiego tj. o czyn z art. 286 § 1 kk zostało umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk.

POUCZENIE

1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1a k.p.k., art. 325a k.p.k. oraz art. 465 § 2 k.p.k.):

  • stronom procesowym,
  • instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie,
  • osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie postanowienie o jego umorzeniu. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego. (art. 330 § 2 kpk)

W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia przez prokuratora nadrzędnego, pokrzywdzony który dwukrotnie wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 §  1a kk może wnieść akt oskarżenia do Sądu i może to uczynić w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem warunków określonych w art. 332 i art. 333 § 1. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania. (art. 330 § 2 kpk. Art. 55 § 1 i 2 kpk.)

2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1a k.p.k., przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § 1b k.p.k.).

3. Na postanowienie co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje stronom oraz osobie, od której odebrano przedmioty lub która zgłosiła do nich roszczenie (art. 323 § 2 k.p.k.).

4.W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a k.p.k.).

5. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2, art. 460 k.p.k.).

6. Jednocześnie na podstawie art. 59. § 1 kpk poucza się, że pokrzywdzony może jako oskarżyciel prywatny wnosić i popierać oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

7. Pokrzywdzonemu który zwróci się do o doręczenie mu postanowienia w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia doręcza się postanowienie.