Komunikat

Prokuratura Rejonowa w Opolu

na podstawie art. 131 § 2 Kodeksu postępowania karnego
ZAWIADAMIA

iż postępowanie tutejszej Prokuratury o sygnaturze akt PR 4 Ds. 118.2020 prowadzone w sprawie mającego miejsce w dniu 30 stycznia 2020 roku w miejscowości Nowa Schodnia na ul. Opolskiej, na przejeździe drogowo - kolejowym w km 57,773 linii nr 144 szlaku Ozimek - Chrząstowice sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym w ten sposób, że kierujący samochodem ciężarowym marki Scania o nr rej. KR3CE32 wraz z naczepą marki Krone o nr rej. KR 445XP R.F. jadąc ulicą Opolską z kierunku ul. Danieckiej w kierunku drogi krajowej nr 46 nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej nadającej sygnał czerwony, wjechał na przejazd kolejowy i zderzył się z jadącym z kierunku Ozimka w kierunku Opola pociągiem osobowym Intercity o nr ED161-016a, w wyniku którego to zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący samochodem ciężarowym R.F. a zdarzenie to zagrażało zdrowiu wielu oraz albo mieniu w wielkich rozmiarach, tj. o czyn z art. 173 § 1 k.k. zostało zakończone postanowieniem o umorzeniu śledztwa z dnia 21 lipca 2020 roku, z uwagi na śmierć sprawcy.

POUCZENIE

  1. Na postanowienie o umorzeniu dochodzenia przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 k.p.k., art. 325a § 2 k.p.k. oraz 465 § 2 k.p.k.):
  • stronom;
  • instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie;
  • osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.
  1. Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).
  2. Jeżeli ponownie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa łub dochodzenia postanowienie to podlega zaskarżeniu do prokuratora nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienie przewidziane w art. 306 § 1 i § la k.p.k., może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 § 2 k.p.k.). Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55-§ 3 k.p.k.).
  3. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1 k.p.k., przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § lb k.p.k.).
  4. W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a k.p.k.).
  5. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122§ 1 i 2 k.p.k. i art. 460 k.p.k.)
  6. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia zostanie doręczone stronom postępowania, które w terminie zawitym 7 dni od dnia ogłoszenia zwrócą się do tut. jednostki Prokuratury o doręczenie postanowienia (art. 131 § 3 k.p.k.)

Osoby pokrzywdzone w powyższej sprawie mogą potwierdzić swój status w sekretariacie 4Ds. Prokuratury Rejonowej w Opolu- tel. 77 400 12 39.

Wobec uznania iż indywidualne zawiadomienie wszystkich ujawnionych pokrzywdzonych w sprawie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałyby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania zasadnym było zarządzić jak na wstępie.

Osoby pokrzywdzone w powyższej sprawie mogą potwierdzić swój status w sekretariacie 4 Ds Prokuratury Rejonowej w Opolu- tel. 77 400 12 39.