Zawiadomie Prokuratury Rejonowej w Brzegu w sprawie PR 1 Ds.163.2021

Prokuratura Rejonowa w Brzegu

Na podstawie art.131 § 2 Kodeksu postępowania karnego  i art.13 ust. 3  ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo Prasowe

Z A W I A D A M I A

że czynności sprawdzające tutejszej Prokuratury o sygnaturze akt PR 1 Ds. 163.2021 w sprawie doprowadzenia w okresie od 1 listopada 2020 do 6 listopada 2020 do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem darczyńców na terenie kraju, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w łącznej wysokości 14 230 złotych, poprzez wprowadzenie ich w błąd, w trakcie prowadzenia zbiórki charytatywnej za pośrednictwem strony internetowej www.ratujemyzwierzaki.pl, co do rzeczywistego stanu zdrowia psów rasy moskiewski stróżujący, zabezpieczonych podczas interwencji w Rogalicach przez Stowarzyszenie „Pogotowie dla Zwierząt" Korytnica Seklak 15, tj. o przestępstwo z art. 286§1 kk zostały zakończone odmową wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 kpk

Pouczenie:

1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 § 1 kpk, art. 325a kpk oraz 465 § 2 kpk):

- pokrzywdzonemu,

- instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie wymienionej w art. 305 § 4 kpk,

- osobie która złożyła zawiadomienie o przestępstwie wymienionej w art. 305 § 4 kpk,

 jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.

Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 § 1 kpk).

Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora nadrzędnego.

W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata, radcę prawnego albo radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem warunków określonych w art. 332 i art. 333 § 1. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania. (art. 330 § 2 kpk. Art. 55 kpk..).

2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1 kpk, przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § 1b kpk).

3.W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a kpk).

4. Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

5. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i art. 460 kpk).

6. Jednocześnie na podstawie art. 59. § 1 kpk poucza się, że pokrzywdzony może jako oskarżyciel prywatny wnosić i popierać oskarżenie o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.

Wobec uznania iż indywidualne zawiadomienie wszystkich ujawnionych pokrzywdzonych w sprawie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałyby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania zasadnym było zarządzić jak na wstępie.