Zapytanie ofertowe - Usługa przewozu zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu opolskiego

PO VII WB 262.1.127.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt. 8).

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Prokuratura Okręgowa w Opolu zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na usługi „Przewozu zwłok w granicach obszaru działania prokuratur okręgu opolskiego”.

 

Zamawiający:

Prokuratura Okręgowa w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 24

NIP 754-16-40-217, REGON 000000388

tel. 77 40 01 200, faks 77 40 01 238

strona internetowa: www.opole.po.gov.pl, e-mail: sekretariatpo@opole.po.gov.pl

 

I. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro - 4,2693 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).

 

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin realizacji.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres obowiązywania umowy usług przewozu zwłok lub szczątków ludzkich z miejsca wydania zwłok lub szczątków ludzkich do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Zamawiającego lub funkcjonariusza Policji - środkami transportu drogowego.

2. Usługa będzie wykonywana w obszarze właściwości prokuratur okręgu opolskiego, tj. na terenie działania Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Opolu oraz Prokuratur Rejonowych w: Brzegu, Głubczycach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Prudniku, Strzelcach Opolskich, a także poza ich obszarem.

3. Usługa przewozu zwłok poza obszarem właściwości prokuratur okręgu opolskiego stanowi marginalną część zamówienia. W przypadku zaistnienia konieczności przewozu zwłok poza rejon organizacyjny tych prokuratur, Wykonawca ma obowiązek na pisemne polecenie prokuratora zrealizować usługę, a za jej wykonanie Wykonawcy będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie za faktycznie przejechane kilometry poza obrębem działania danej Prokuratury Rejonowej, zgodnie ze stawką określoną w § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 nr 27 poz. 271 ze zm.).

4. Zwłoki mogą być w stanie rozkładu, z wypadku komunikacyjnego, itp. Do przewozu zwłok transportem drogowym mogą być wykorzystywane pojazdy samochodowe zarejestrowane jako pojazdy specjalne zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866). W koszcie usługi należy zabezpieczyć worek na zwłoki, rękawiczki i inne niezbędne materiały potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia.

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

 • realizował usługę z należytą starannością i etyką zawodową. Realizacja usługi powinna odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi w zakresie świadczenia usług z poszanowaniem zwłok ludzkich oraz ochroną dóbr osobistych krewnych, a także ochroną prawną jakiej podlegają ludzkie zwłoki i ich szczątki,
 • posiadał minimum 1 samochód przeznaczony do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, spełniający wymagania techniczne i sanitarne określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866),
 • dysponował personelem posiadającym stosowne kwalifikacje zawodowe do świadczenia usługi,
 • udostępnił Zamawiającemu czynny całodobowo numer telefonu stacjonarnego i telefonu komórkowego w celu przyjmowania zgłoszeń na wykonanie usługi wydawanych przez uprawnione osoby - właściwego Prokuratora lub funkcjonariusza Policji,
 • był w pełni dyspozycyjny i zobowiązał się do świadczenia usługi przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne,
 • realizował dojazd na miejsce zdarzenia w czasie do jednej godziny od chwili otrzymania zlecenia wykonania usługi.

6. Ilość przewozów dokonywanych na zlecenie poszczególnych prokuratur będzie uzależniona od liczby zdarzeń rejestrowanych w tym zakresie w danej jednostce. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o brak zleceń.

7. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60130000-8 (usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób).

Zamówienie składa się z dziewięciu części:

I  część obejmująca usługi przewozu z miejsca wydania położonego na terenie działania Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Opolu.

II część obejmująca usługi przewozu z miejsca wydania położonego na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Brzegu.

III część obejmująca usługi przewozu z miejsca wydania położonego na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Głubczycach.

IV część obejmująca usługi przewozu z miejsca wydania położonego na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu.

V część obejmująca usługi przewozu z miejsca wydania położonego na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Kluczborku.

VI część obejmująca usługi przewozu z miejsca wydania położonego na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Nysie.

VII część obejmuje usługi przewozu z miejsca wydania położonego na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Oleśnie.

VIII część obejmuje usługi przewozu z miejsca wydania położonego na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Prudniku.

IX część  obejmuje usługi przewozu z miejsca wydania położonego na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich.

Obszar właściwości poszczególnych Prokuratur, objęty usługą, określony jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1435).

8. Zamawiający w formularzu ofertowym określił przewidywaną ilość usług przewozu zwłok lub szczątków ludzkich świadczonych w okresie od dnia 16 lutego 2021 r. do 15 lutego 2022 r. (12 miesięcy). Ilość została oszacowana na podstawie danych za ostatni rok.

9. Wykonawca składać może ofertę na wybraną część/i zamówienia lub wszystkie części zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że w ofercie należy wyodrębnić cenę usługi dla każdej części zamówienia.

10 .Wzór umowy zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

11.Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie przez okres 12 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 16 lutego 2021 r. do 15 lutego 2022 r.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonych przedmiotem zamówienia,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Sposób spełnienia warunków: ocena spełnienia warunków dokonana zostanie przez Zamawiającego w oparciu o informacje w oświadczeniach i dokumentach załączonych do oferty. W przypadku wątpliwości co do treści złożonych dokumentów, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w określonym przez siebie terminie.

 

 IV. Wykaz wymaganych dokumentów od Wykonawców.

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - osobno dla każdej części, w ramach której wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 1,

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków zapytania ofertowego Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:

 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią Załącznika nr 2,
 • Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu taborem samochodowym przeznaczonym do przewozu zwłok i szczątków ludzkich, spełniającym wymagania techniczne i sanitarne określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. z 2007 r. nr 249 poz. 1866) w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi, zgodnie z treścią Załącznika nr 3.

3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie musiał dodatkowo dostarczyć następujące dokumenty:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu zawarcia umowy. W przypadku oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego osób fizycznych, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, osoby prawnej - urzędującego członka organu, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu zawarcia umowy,
 • umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana.

 

UWAGA: każdy dokument składany w formie kserokopii winien być poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

V. Kryteria oceny ofert.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium najniższej ceny ofertowej brutto - 100%.

 

VI. Miejsce, sposób oraz termin złożenia oferty.

1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

2. Cena oferty powinna obejmować pełen zakres przedmiotu zamówienia i zawierać wszystkie koszty (m.in. za/i wyładunek zwłok, ich transport do miejsca dowozu, koszt zapakowania zwłok, wszelkich koniecznych materiałów, benzyny, środków dezynfekcyjnych, koszt ubezpieczenia i inne nie wymienione koszty, a konieczne do prawidłowego wykonania usług) jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia, stanowić ona będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być naliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2021 do godz. 11:30 w formie:

 • pisemnej należy wysyłać bądź składać na adres: Prokuratura Okręgowa w Opolu, Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, ul. Reymonta 24, 45-066 Opole, z dopiskiem „Usługi przewozu zwłok”,
 • faksu: należy kierować na numer: (77) 40 01 282,
 • elektronicznej: należy kierować na adres e-mail: grzegorzblach@opole.po.gov.pl.

W przypadku złożenia oferty cenowej elektronicznie lub faksem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia oferty w terminie do 3 dni od daty wezwania w formie pisemnej.

 

VII. Postanowienia końcowe.

1. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony  Zamawiającego są:

 • Pan  Grzegorz Błach - tel. (77) 40 01 295,
 • Pani Bogusława Sięka - Dyrektor Finansowo - Administracyjny, tel. (77) 40 01 221.

2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejszą ofertą w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 4.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcą w zakresie ceny, jeżeli cena najtańszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia

7. Informacja o wyborze oferty będzie przekazana wszystkim Wykonawcom biorącym udział w zapytaniu ofertowym.

8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

10. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby niniejszego postępowania oraz późniejszej realizacji przedmiotu zamówienia, do wiadomości każdego z Wykonawców Zamawiający w załączeniu przesyła klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych (Załącznik nr 5).

11. Integralną częścią zapytania są: