Zapytanie ofertowe - Dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek organizacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej 30.000 euro.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 ust. 8).

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) Prokuratura Okręgowa w Opolu zaprasza w drodze zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej na „Dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek organizacyjnych”.

 

Zamawiający:

Prokuratura Okręgowa w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 24

NIP 754-16-40-217, REGON 000000388

tel. 77 40 01 200, faks 77 40 01 238

strona internetowa: www.opole.po.gov.pl

e-mail: sekretariatpo@opole.po.gov.pl

 

ROZDZIAŁ I

Informacje ogólne

 

1. Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.), zwaną dalej Ustawą Pzp - o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro - 4,3117 zł, zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

 

2. Sposób porozumiewania się.

W przedmiotowym postępowaniu Strony postępowania (Zamawiający i Wykonawcy) mogą przekazywać korespondencję w formie:

pisemnej, należy wysyłać bądź składać na adres:

a) Prokuratura Okręgowa w Opolu, Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, ul. Reymonta 24, 45-066 Opole, z dopiskiem „PO VII WB 262.1.66.2018 Dostawa materiałów biurowych”,

b) faksu, należy kierować na numer: 77 40 01 282,

c) elektronicznej, należy kierować na adres e-mail: grzegorzblach@opole.po.gov.pl.

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:

- Pan Grzegorz Błach - tel. 77 40 01 295, 539 548 174, w godzinach 800-1400,

- Pani Bogusława Sięka - Dyrektor Finansowo - Administracyjny, tel. 77 40 01 221, w godzinach 800-1400.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla Prokuratury Okręgowej w Opolu i podległych jej jednostek organizacyjnych.

1. Miejsca realizacji dostaw: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-066 Opole oraz podległe jej jednostki organizacyjne:

- Prokuratura Rejonowa w Brzegu, ul. Chrobrego 33, 49-300 Brzeg,

- Prokuratura Rejonowa w Głubczycach, ul. Powstańców Śl. 4, 48-100 Głubczyce,

- Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Głubczycka 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

- Prokuratura Rejonowa w Kluczborku, ul. Waryńskiego 30, 46-200 Kluczbork,

- Prokuratura Rejonowa w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 32, 48-300 Nysa,

- Prokuratura Rejonowa w Oleśnie, ul. Dworcowa 4, 46-300 Olesno,

- Prokuratura Rejonowa w Opolu, ul. Reymonta 24, 45-066 Opole,

- Prokuratura Rejonowa w Prudniku, ul. Kościuszki 11, 48-200 Prudnik,

- Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich, ul. Kościuszki 8, 47-100 Strzelce Opolskie.

2. Okres realizacji dostaw: od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.09.2019 r.

3. Dostawy realizowane będą na koszt Wykonawcy, sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, z następującą częstotliwością:

- Prokuratura Okręgowa w Opolu - maksymalnie do 4 razy w miesiącu,

- Prokuratury Rejonowe - każda z jednostek maksymalnie do 2 razy w miesiącu.

4. Podane w Specyfikacji rodzajowo-ilościowej ceny ofertowe na poszczególne towary obowiązywały będą przez cały okres realizacji dostaw, określony w punkcie 2.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towary wymienione w Specyfikacji rodzajowo-ilościowej na podstawie i zgodnie ze złożonym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego zamówieniem, w terminie do 5 dni od dnia złożenia zamówienia - faksem lub w formie elektronicznej.

6. Towary dostarczone do siedziby jednostki zamawiającej zostaną wniesione do pomieszczenia wskazanego przez pracownika odbierającego zamówienie.

7. Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość dokonywania zmian ilościowych w asortymencie przedstawionym w Specyfikacji rodzajowo-ilościowej, stosownie do bieżących potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie.

 

Parametry użyte do opisu towarów wymienionych w Specyfikacji rodzajowo-ilościowej należy traktować jako wymagania minimalne, którym powinny odpowiadać dostarczane towary.

W przypadku towarów opisanych w Specyfikacji rodzajowo-ilościowej z użyciem identyfikowalnej nazwy własnej (marki), Zamawiający wymaga dostaw dokładnie takiego towaru, nie dopuszczając dostaw towarów równoważnych, niezależenie od ich parametrów.

Pozostałe warunki realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

4. Termin wykonania zamówienia.

01.09.2018 - 30.09.2019 r.

 

5. Informacje dodatkowe:

1. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

4. Dodatkowych informacji udzielają:

- Pan Grzegorz Błach - tel. 77 40 01 295, 539 548 174, e-mail: grzegorzblach@opole.po.gov.pl,

- Pani Bogusława Sięka - Dyrektor Finansowo - Administracyjny, tel. 77 40 01 221, e-mail: bsieka@opole.po.gov.pl.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na potrzeby niniejszego postępowania oraz późniejszej realizacji przedmiotu zamówienia, do wiadomości każdego z Wykonawców Zamawiający w załączeniu przesyła klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych (Załącznik nr 6).

 

ROZDZIAŁ II

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu.

Z postępowania wyklucza się Wykonawców spełniających którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli przedstawi oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o przesłanki określone w 24 ust. 1 Ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEDIG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający wymaga
w tym zakresie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem jej (ich) wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa(y) zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 5, z załączeniem dowodów, że dostawy te zostały prawidłowo wykonane.

 

ROZDZIAŁ III

Opis sposobu przygotowania oferty i dokumenty wymagane w ofercie.

 

1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, do którego dołączyć należy wypełnioną przez Wykonawcę Specyfikacją rodzajowo-ilościową.

Wypełniona Specyfikacja zostanie dołączona, jako Załącznik nr 1, do umowy podpisanej z Wykonawcą, któremu udzielone zostanie zamówienie.

2. Ofertę sporządza się w języku polskim.

3. Formularz oferty winien być podpisany.

 

Wraz z Formularzem ofertowym (wg Załącznika nr 2) Wykonawca złoży następujące dokumenty:

1. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale II pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale II pkt 2, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

2.3. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem co najmniej jednej dostawy o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto, odpowiadającej swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem jej (ich) wartości, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa(y) zostały wykonane, zgodnie z Załącznikiem nr 5, z załączeniem dowodów, że dostawy te zostały prawidłowo wykonane.

 

ROZDZIAŁ IV

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu, jest zobowiązany do określenia ceny w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2. Cena musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

 

ROZDZIAŁ V

Kryteria oceny ofert.

 

Cena brutto oferty - 100%.

 

 Sposób obliczania wartości punktowej kryterium:

Ilość punktów = (Najniższa cena oferty (brutto)  / Cena oferty badanej (brutto)) x 100 pkt.

Oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt. Pozostałym ofertom ocenianym wg przyjętego kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

 

ROZDZIAŁ VI

Miejsce i termin składania ofert.

 

1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób spośród podanych poniżej form, w terminie do dnia 27.08.2018 r., do godz. 11:30:

- pisemnej na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu potwierdzona pieczęcią Biura Podawczego Zamawiającego),

- faksem na numer 77 40 01 282,

- w wersji elektronicznej na adres grzegorzblach@opole.po.gov.pl.

W przypadku złożenia oferty cenowej elektronicznie lub faksem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia oferty w terminie do 3 dni od daty wezwania w formie pisemnej.

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ocena ofert.

1. Zamawiający dokona badania oraz oceny ofert.

2. Zamawiający wzywa, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki oraz uzyska największą liczbę punktów.

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo adres i miejsce zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 4, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

ROZDZIAŁ VII

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

1. Istotne postanowienia zawiera wzór umowy - Załącznik nr 1.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy jedynie
w przypadku:

- zmiany wynagrodzenie umownego spowodowanej urzędową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub innych należności publiczno-prawnych,

- okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana  ta jest korzystna dla Zamawiającego, jednak nie wykracza poza określony w umowie przedmiot zamówienia.

 

 Zastępca Prokuratora Okręgowego w Opolu

 Jacek Mikłuszka

 

Załączniki (do pobrania w formie elektronicznej ze strony internetowej www.opole.po.gov.pl):