Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 729), Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu Ford Mondeo, nr rej. ODU 9232.

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Prokuratura Okręgowa w Opolu, 45-066 Opole, ul. Reymonta 24

NIP 754-164-02-17, REGON 000000388

tel. 77 40 01 200, faks 77 40 01 238

strona internetowa: www.opole.po.gov.pl

adres e-mail: sekretariatpo@opole.po.gov.pl

 

2. Przedmiot przetargu:

Marka, typ, wersjaFord Mondeo Ghia

Nr rejestracyjnyODU 9232

Rok produkcji1999

Nr nadwoziaWFOFXXGBBFXD32207

Nr silnikaXD32207

Pojemność silnika 2544 cm3

Moc 125 kW

Rodzaj paliwabenzyna

Typ nadwoziasedan

Liczba miejsc5

Przegląd technicznyważny do dnia 28.06.2016 r.

Ubezpieczenie OCważne do dnia 30.11.2017 r.

 

3. Cena wywoławcza:

850,00 zł brutto.

 

4. Miejsce oględzin:

Przedmiot przetargu obejrzeć można w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Opolu, w dniach od 26 czerwca do 7 lipca 2017 r., w godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Panem Grzegorzem Błachem, tel. 77 40 01 295, e-mail: grzegorzblach@opole.po.gov.pl.

 

5. Wadium:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego, tj. 85,00 zł brutto. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce.

Wpłaty wadium dokonać można przelewem na konto Prokuratury Okręgowej w Opolu nr 73 1010 1401 0013 7113 9120 0000, NBP O/Okręgowy w Opolu, do dnia 7 lipca 2017 r. do godz. 1200.

 

6. Składanie ofert:

Ofertę pisemną, wraz z dołączonym dowodem wpłaty wadium, należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup samochodu Ford Mondeo”, w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Opolu, w Sekretariacie Prokuratora Okręgowego (Bud. A, I piętro, pok. 18), do dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 1000. Okres związania ofertą wynosi 14 dni od daty otwarcia ofert.

Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, 2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty, 3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin, 4) nr rachunku bankowego oferenta, 5) kontaktowy nr telefonu oferenta, 6) kontaktowy adres e-mail oferenta (nieobowiązkowe). Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

 

7. Otwarcie ofert:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 1300 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Opolu w pok. 48 (Bud. A, III piętro).

 

8. Dodatkowe informacje:

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli: 1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, 2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu. Sprzedaż przedmiotu przetargu nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje uzyskać można osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Opolu w pok. 48 (Bud. A, III piętro), telefonicznie pod nr 77 40 01 295, w godz. 800 - 1500, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail grzegorzblach@opole.po.gov.pl.

 

9. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży i odbiór samochodu:

Kupujący, którego oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wyborze oraz terminie podpisania umowy sprzedaży. Zawarcie umowy sprzedaży powinno nastąpić w terminie do 10 dni od dnia poinformowania o wyborze oferty. Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia zaoferowanej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium) w terminie nie dłuższym niż 7 od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie wystawionej przez Sprzedającego noty księgowej. Sprzedający przekaże Kupującemu notę księgową niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi w siedzibie Sprzedającego, niezwłocznie po wniesieniu przez Kupującego należnej kwoty. Kupujący zobowiązany jest do odbioru przedmiotu przetargu w terminie do 7 dni od daty zapłaty.