Akty prawne

Akty prawne

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U.1997.78.483)

Pełny tekst

USTAWA

z dnia 28 stycznia 2016 r.
Prawo o prokuraturze.
(Dz.U.2016.177)

Pełny tekst

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 kwietnia 2016 r.
Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
(Dz.U.2016.508)

Pełny tekst

USTAWA

z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny.
(Dz.U.1997.88.553)

Pełny tekst

USTAWA

z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks postępowania karnego.
(Dz.U.1997.89.555)

Pełny tekst

USTAWA

z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny wykonawczy.
(Dz.U.1997.90.557)

Pełny tekst

USTAWA

z dnia 10 września 1999 r.
Kodeks karny skarbowy.
(Dz.U.2013.186)

Pełny tekst

USTAWA

z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny
(Dz.U.2016.380)

Pełny tekst

USTAWA

z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U.2014.101)

Pełny tekst

USTAWA

z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń
(Dz.U.2015.1094)

Pełny tekst

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
(Dz.U.2013.395)

Pełny tekst

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
(Dz.U.2014.1502)

Pełny tekst

USTAWA

z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego.
(Dz.U.2016.23)